ÚVOD NÁŠ TÍM

JUDr. Filip Zajac

koncipient

 

Právo ako normatívny systém je nevyhnutnosť súčasťou každej modernej spoločnosti. Bez jeho efektívneho fungovania by nebolo možné akékoľvek ďalšie spolužitie ľudí.

Preto si vždy spomeniem na prednášky rímskeho práva, na ktorých nám profesori dávali do pozornosti výrok rímskeho vzdelanca Aulusa Cornelia Celsusa, že právo je umenie dobrého a spravodlivého. Pri výkone svojho zamestnania tento výrok nadobúda iný rozmer, nakoľko vyštudovať právo a zároveň ho vedieť aplikovať v praxi sú dve diametrálne odlišné veci. Preto, keď som vyštudoval právo a začal nadobúdať prvé skúsenosti, nevedel som čo obnáša niesť zodpovednosť za riešenie problémov iných. Poskytovanie právnych rád prináša so sebou nesmiernu zodpovednosť, nakoľko prijatie správneho rozhodnutie môže ovplyvniť ďalší priebeh, ako aj prípadný úspech v spore. S ohľadom na uvedené okolnosti sa snažím klientom poukázať na všetky možné riziká spojené problematikou, s ktorou sa klient na nás obráti.


 

JUDr. Filip Zajac pôsobí v advokátskej kancelárii od roku 2019. Štúdium práva absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde mu bol udelený titul Mgr., následne aj JUDr.

JUDr. Filip Zajac sa špecializuje na občianske, obchodné právo a právo obchodných spoločností, prípravu zmluvnej dokumentácie a vymáhanie pohľadávok klientov.

Ovláda anglický jazyk.