ÚVOD NÁŠ TÍM

JUDr. Oľga Hadbábna

advokátka

 

Nie je to klišé... Naozaj to bolo ťažké, najmä sa rozhodnúť. Keď som sa už rozhodla stačilo len zabrať a byť poctivý a usilovný - ku klientom a ku sebe.

Rok 1990 znamenal pre mňa rozpad štátneho podniku Pozemné stavby, š.p., Žilina, kde som pôsobila vo funkcii vedúcej právneho odboru, a tým aj „míľnik“ mojich pracovných aktivít. Za pomoci manžela som starostlivosť o rodinu a deti vymenila za prípravu na advokátske skúšky a po ich úspešnom absolvovaní som dňa 04.12.1990 skladala advokátsky sľub. A začala etapa trvajúca až podnes. Postupne som kanceláriu, ktorú prvé dva mesiace predstavovali chodby súdu, vymenila za jeden, potom dva a neskôr viaceré vlastné priestory, kde som už mohla pôsobiť profesionálne a sústreďovať sa už výlučne na to, čo bolo a je pre našu prácu podstatné. Poskytovanie právnej pomoci na princípoch a v súlade o zákonom o advokácii.

Štúdium práva som na Právnickej fakulte Univerzity Komenského ukončila v roku 1978, v roku 1980 som sa úspešne podrobila rigoróznemu konaniu a získala titul „iuris utriusque doctor“. Po funkcii na investičnom oddelení a právnom odbore štátneho podniku som začala v r. 1990 vykonávať prácu v advokácii. Najskôr ako SZČO, potom ako spoločník v advokátskej kancelárii.


 

Mojou špecializáciou je pracovné právo a občianske právo, v rámci neho najmä právo pozemkové.

Je ťažké hodnotiť sám seba. Snáď ale o kvalite, odbornosti a ľudskom prístupe v mojej práci svedčí okolnosť, že som ňou položila základy úspešnej kancelárie s výborným renomé. K môjmu potešeniu môžem neskromne konštatovať, že je tvorená šikovnými, profesionálne zdatnými a ľudsky hodnotnými kolegami, ktorí sa svojej práce zhosťujú so záujmom pomôcť klientovi, samozrejme výlučne za využitia dovolených a s právom súladných nástrojov. Je mi cťou v takomto kolektíve pôsobiť.

JUDr. Emil Hadbábny sa špecializuje najmä na obchodné právo s akcentom na vytváranie stabilného právneho zázemia pre efektívne vykonávanie podnikateľskej činnosti. V rámci svojej praxe sa sústreďuje na hľadanie efektívnych, flexibilných a účinných riešení s cieľom minimalizovať riziká a dosiahnuť najvyšší možný stupeň právnej istoty klienta.

Komunikujem po francúzsky a taliansky.