ÚVOD NÁŠ TÍM

Mgr. Adrián Cesnek

koncipient

 

Rodičia častokrát spomínajú, že už ako malý chlapec som hovoril, že keď budem veľký, budem chodiť v obleku a s kufríkom v ruke. Na toto vtipné prianie z detstva si síce nespomínam a ani presne neviem, aký výkon práce som si pod nosením obleku a kufríku predstavoval, no isté je, že moje životné rozhodnutia týkajúce sa vzdelania ma postupne nasmerovali k výkonu právnického povolania, s ktorým nosenie obleku do určitej miery súvisí.

Už prvé mesiace mojej právnej praxe ma naučili, že nosenie obleku je spojené s riešením náročných právnych výziev, ktoré zväčša predstavujú prípravu na súdne pojednávania, konferencie alebo dôležité rokovania s klientmi. Pri riešení právnych problémov ma napĺňa pocit zadosťučinenia vyplývajúceho z postupného dosahovania cieľa, teda konštruktívneho vyriešenia danej právnej otázky, ktorý sa spravidla dostaví až na konci tejto cesty. Výkon právnického povolania ma zároveň neustále učí trpezlivosti, sebazapreniu a zodpovednosti spojenej s dôverou, ktorú klient do mňa vkladá s nádejou pozitívneho vyriešenia predmetného právneho problému. Z tohto dôvodu pristupujem ku každej právnej výzve profesionálne a s plným sústredením, aby poskytnutá právna služba predstavovala pre klienta pozitívne riešenie častokrát negatívnych situácií.


 

Mgr. Adrián Cesnek pôsobí v advokátskej kancelárii od roku 2022. Štúdium práva absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, kde mu bol udelený titul Mgr. V súčasnosti sa popri práci venuje príprave na rigorózne konanie s ambíciou získať titul „JUDr. – doktor práv“.

Ťažiskovým zameraním Mgr. Adriána Cesneka, je najmä civilná sporová agenda v občianskoprávnej a obchodnej oblasti, ako aj spory týkajúce sa uplatňovania práv a nárokov vyplývajúcich z medicínskeho práva. Súčasne sa sústreďuje na aplikáciu práva obchodných spoločností a vymáhanie pohľadávok klientov, či už prostredníctvom núteného výkonu súdnych rozhodnutí alebo mimosúdnych rokovaní.

Ovláda anglický jazyk.