ÚVOD NÁŠ TÍM

Mgr. Lucia Krnáčová

koncipientka

 

Už odmalička ma fascinovali svetové i slovenské dejiny a dejepis spolu s literatúrou patrili vždy k mojím najobľúbenejším predmetom v škole. Od histórie nie je ďaleko k právu, ktoré je s ním v určitej miere úzko prepojené, čo ma nakoniec priviedlo k štúdiu na právnickej fakulte.

Rozhodnutie vydať sa cestou štúdia práva a neskôr pôsobiť v rámci advokácie som nikdy neoľutovala. Práca s klientmi, ako aj skúsenosti z bežného života, ma presvedčili o tom, aká je znalosť práva a jeho aplikácia v praxi nesmierne dôležitá, pričom niekedy aj na prvý pohľad vyzerajúca banálna vec môže mať neskôr závažné právne následky. O to viac ma mrzí, ak klient príde s právnym problémom až v čase, keď mu nie je možné poskytnúť uspokojujúcu právnu pomoc. Vzhľadom na to sa stala snaha pomôcť klientom nájsť včasné a efektívne riešenie ich právnych problémov a úspešne sa domôcť ich oprávnených nárokov cieľom a naplnením môjho profesionálneho života.


 

Mgr. Lucia Krnáčová tvorí od roku 2012 dlhodobú súčasť právneho tímu advokátskej kancelárie. Štúdium práva úspešne ukončila na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Mgr. Lucia Krnáčová sa vo svojej právnej praxi vo veľkej miere zameriava na civilnú sporovú agendu v občianskoprávnej a obchodnej oblasti, ako aj v sporoch týkajúcich sa práv spojených s nehnuteľnosťami. Taktiež sa špecializuje na prípravu občianskoprávnych a obchodnoprávnych zmlúv, nevynímajúc ani právo obchodných spoločností, konkurzné právo a oblasť registra partnerov verejného sektora.

Ovláda anglický jazyk.