_ O NÁS

Sme advokátska kancelária

Sme rodinná advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby svojim klientom od roku 1990. Zakladáme si na stabilite, na dobrej povesti a dlhoročných skúsenostiach, ktoré kombinujeme s moderným, inovatívnym a flexibilným prístupom ku klientovi a jeho právnemu problému.


Sídlom kancelárie je mesto Žilina, ale vzhľadom na on-line nástroje, ktoré ponúka dnešná technologická doba a vzhľadom na flexibilitu vlastného pracovného tímu, dokážeme efektívne a úspešne poskytovať právne služby na celom území Slovenskej republiky pre široký okruh klientov s najrôznejšími právnymi otázkami a problémami.

Kľúčovým princípom pri poskytovaní právnej pomoci každému klientovi je dodržiavanie prísnej profesionálnej mlčanlivosti, uchovávanie všetkých záležitostí klientov a informácií o nich, bez ohľadu na ich povahu, ako prísne dôverné.

Naším cieľom je nielen vyriešiť klientov individuálny právny problém, ale predovšetkým poskytnúť mu optimálne a komplexné právne riešenie. Osobitný dôraz kladieme na prevenciu a predchádzanie neželaným právnym komplikáciám. Pri napĺňaní tohto cieľa vždy postupujeme s vynaložením profesionálnej odbornej starostlivosti v snahe efektívne hájiť právne záujmy klienta. Za využitia poznatkov a skúseností z dlhoročnej praxe poskytujeme klientom profesionálnu starostlivosť vo všetkých právnych oblastiach, reagujúc na aktuálne zmeny právnej úpravy, ako aj na zmeny ekonomických a spoločenských trendov.

Našimi klientmi sú nielen domáce či zahraničné podnikateľské subjekty, ale aj iné fyzické a právnické osoby, nevynímajúc subjekty štátnej správy a jednotky územnej samosprávy, mestá a obce. Poskytujeme im kompletné právne poradenstvo vo všetkých základných odvetviach právneho poriadku Slovenskej republiky, ako aj v právnych odvetviach, ktoré vzhľadom na svoj obsah a predmet úpravy nepatria medzi často využívané.

Najčastejšie sa zaoberáme problematikou obchodného práva, občianskeho práva, pracovného práva, trestného práva, správneho práva, a stavebného práva. Obzvlášť sa špecializujeme na prepájanie právnych poznatkov a aspektov s podnikateľským prostredím.

Osobitný prínos pre podnikateľské subjekty predstavuje naše zameranie na podnikateľské právne poradenstvo, v rámci ktorého sme schopní pre klienta riešiť široké spektrum právnych problémov - od pracovného práva cez majetkovoprávne záležitosti či správu a vymáhanie pohľadávok až po ochranu majetku, práv a iných majetkových hodnôt v trestnom konaní.

S členmi nášho tímu sa dorozumiete aj v anglickom a francúzskom jazyku. V uvedených jazykoch zabezpečujeme aj poskytovanie právnej služby a vyhotovovanie právnych listín. Pracujeme tiež na tom, aby sme portfólio jazykových možností rozšírili aj o nemecký a taliansky jazyk.