ÚVOD SLUŽBY

Komunálne právo

Mestá a obce ako jednotky územnej samosprávy majú na svojich pleciach mimoriadne široký okruh povinností. Decentralizácia a presun kompetencií na samosprávu je nepochybne správnym krokom, upevňujúcim princípy právneho štátu a demokracie.

Na druhej strane agenda, s ktorou prichádzajú do styku je enormná a pokrýva de facto všetky základné okruhy individuálnych a spoločenských potrieb obyvateľstva ako je napríklad bezpečnosť, doprava, školstvo, životné prostredie, financie, kultúra, územné plánovanie, správa majetku, sociálne služby a mnohé iné. Tieto povinnosti sú obciam uložené množstvom zákonov a vyhlášok. Nápor na obce, podľa nášho názoru, nie je možné zvládnuť bez kvalifikovanej právnej pomoci.

Mestá a obce tvoria špecifický druh našej klientely. Vzhľadom na to, že dlhodobo poskytujeme právnu podporu jednak väčším mestám ako aj malým obciam, sme veľmi dobre oboznámení s problémami, ktorým musia denno-denne čeliť.

V oblasti právneho poradenstva v komunálnom práve zabezpečujeme pre našich klientov najmä:

  • vypracovanie a pripomienkovanie kúpnych, úverových zmlúv a zmlúv o dielo, zmlúv o zriadení vecných bremien, nájomných zmlúv a pod.
  • pomoc v konaní, kde obec vystupuje ako správny orgán
  • vypracovanie a pripomienkovanie zásad hospodárenia s majetkom obce
  • riešenie kompetenčných sporov medzi orgánmi obce
  • zastupovanie v konaniach pred súdom
  • mimosúdne urovnávanie sporov
  • vypracovávanie právnych rozborov, stanovísk a expertíz