ÚVOD SLUŽBY

Stavebné právo

Oblasť stavebného práva naberá čoraz viac na význame a dôležitosti. Aktuálne platný stavebný zákon pochádza zo sedemdesiatych rokov minulého storočia a nielen odborná verejnosť dlhodobo volá po novej právnej úprave, ktorá by odzrkadľovala súčasné potreby spoločnosti.

Stavebníci dôvodne namietajú, že stavebné konanie trvá neúmerne dlho a proces je do veľkej miery zbytočne byrokratický.

Z hľadiska stavebného práva našim klientom odporúčame, aby si ešte pred kúpou nehnuteľnosti urobili jej dôkladný právny audit. Audit odhalí potenciálne riziká, ktoré stavebníka môžu čakať pri vybavovaní stavebného povolenia a vie sa na ne pripraviť. Pri zastupovaní klientov v stavebnom konaní využívame konzultácie odborníkov zaoberajúcich sa stavebným inžinieringom.

V oblasti stavebného práva poskytujeme našim klientom služby, ktoré obsahujú najmä:

  • vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv o dielo
  • právo k nehnuteľnostiam
  • vykupovanie pozemkov
  • komplexné právne poradenstvo pri prevode a vysporiadaní nehnuteľností
  • analýza pránehn
  • zastupovanie stavebníka alebo účastníkov stavebného konania v konaní o vydanie územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia
  • vypracovávanie právnych rozborov, stanovísk a expertíz
  • zastupovanie v konaní pred súdom a inými štátnymi orgánmi
  • mimosúdne urovnávanie sporov
  • due diligence