ÚVOD SLUŽBY

Trestné právo

Do kontaktu s trestným právom sa môže dostať ktokoľvek. Slušných ľudí nevynímajúc. V cestnej premávke stačí chvíľka nepozornosti alebo chybné vyhodnotenie situácie v zlomku sekundy a následok môže byť veľmi nepríjemný.

V podnikaní, alebo v bežnom živote to platí obdobne, stačí poslúchnuť zaručenú radu známeho, ako nie je potrebné platiť tamto, alebo ako neplniť ono, a tým si zjednodušiť život. Môže sa však stať, že uposlúchnutie takejto dobre mienenej kamarátskej rady bude mať aj neželaný vedľajší efekt v podobe predvolania na políciu a pod.

Okrem pomoci osobám a firmám, ktoré musia čeliť trestnému alebo priestupkovému konaniu zastupujeme v našej advokátske kancelárii i osoby, ktoré v týchto konaniach vystupujú ako osoby poškodené. Poškodený má v trestnom konaní relatívne široké oprávnenia, ktoré môže efektívne využívať.

V oblasti trestného práva zabezpečujeme pre našich klientov najmä:

  • poradenstvo v oblasti prevencie pred trestnou činnosťou
  • právne poradenstvo osôb podozrivých a obvinených z trestného činu, alebo priestupku
  • zastupovanie v konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu
  • vypracovávanie právnych rozborov a stanovísk
  • účasť na vyšetrovacích úkonoch
  • obhajoba v trestnom konaní a konaní o priestupkoch
  • príprava trestných oznámení
  • zastupovanie poškodených v trestnom konaní