ÚVOD SLUŽBY

Pracovné právo

Pracovné právo sa na prvý pohľad môže javiť ako nie príliš zaujímavé právne odvetvie. Za našu kanceláriu však môžeme povedať, že prináša množstvo pozoruhodných právnych prípadov. Na naše pomery máme v tejto oblasti aj relatívne veľa ustálenej judikatúry.

Najkonzultovanejšou otázkou spadajúcou do pracovného práva je jednoznačne výpoveď z trvalého pracovného pomeru. Je až zarážajúce, koľko výpovedí je napísaných s vážnymi právnymi nedostatkami, ktoré spôsobujú ich neplatnosť. Ďalšou diskutovanou problematikou je napríklad i hranica závislej práce medzi trvalým pracovným pomerom na jednej strane a využívaním externých služieb živnostníkov na strane druhej.

V oblasti pracovného práva zabezpečujeme pre našich klientov najmä:

  • vypracovávanie pracovných zmlúv
  • vypracovávanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  • poradenstvo pri ukončení pracovného pomeru a s tým súvisiacich nárokov
  • vypracovávanie právnych rozborov a stanovísk
  • zastupovanie v konaní pred súdom a inými štátnymi orgánmi
  • mimosúdne urovnávanie sporov