ÚVOD SLUŽBY

Občianske právo

Občianske právo je všeobecným právnym odvetvím súkromného práva. Jeho dobrá znalosť je nevyhnutným predpokladom aj pre orientáciu sa v iných právnych odvetviach.

Pri poskytovaní právnych služieb je nevyhnutné vzdelávať sa a neustále prehlbovať svoje vedomosti z občianskeho práva a sledovať vývoj právnych noriem a judikatúry.

Našim klientom poskytujeme právne služby v oblasti občianskeho práva najmä pri nakladaní z nehnuteľným majetkom, či už sa jedná o kúpu, predaj, prenájom, alebo inú dispozícii s ním. Pri každej významnejšej transakcii, s ktorou príde človek do kontaktu odporúčame poradiť sa vopred so svojim právnym zástupcom. Je to určite lepšie, ako vyhľadať právnu pomoc až potom, keď už problém vznikol.

V oblasti občianskeho práva zabezpečujeme pre našich klientov najmä:

 • vypracovanie kúpnych, nájomných, zámenných, darovacích a iných občiansko-právnych zmlúv
 • právo k nehnuteľnostiam
 • vykupovanie pozemkov
 • komplexné právne poradenstvo pri prevode a vysporiadaní nehnuteľností
 • autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností
 • zakladanie občianskych združení a nadácií
 • zastupovanie v dedičskom konaní, spísanie závetov, návrhov na prejednanie novoobjaveného majetku, dedičských dohôd a inú právnu pomoc v oblasti dedičského práva
 • spísanie návrhu na rozvod manželstva a iný servis v oblasti rodinného práva
 • servis pri zrušení a vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • vypracovávanie právnych rozborov a stanovísk
 • zastupovanie v konaní pred súdom a inými štátnymi orgánmi
 • mimosúdne urovnávanie sporov
 • vymáhanie pohľadávok