ÚVOD SLUŽBY

Správne právo

Správne právo je samostatné odvetvie verejného práva a zahŕňa najrôznejšie verejnoprávne normy, ktoré upravujú organizáciu a činnosť verejnej správy.

Ich účastníkmi sú správne orgány na jednej strane a fyzický a právnické osoby na strane druhej. Do tohto odvetvia práva patria aj vzťahy medzi správnymi orgánmi navzájom. Napriek zložito znejúcej definícii sa v praxi často s normami správneho práva stretáva každý z nás.

Našim klientom poskytujeme právnu pomoc vo vzťahu k správnym orgánom, pričom vynakladáme veľké množstvo úsilia o dosiahnutie zákonného stavu, do ktorého patrí okrem iného včasnosť. V súčasnej dynamickej dobe ľudia kladú na správne orgány oprávnené požiadavky na rýchlosť konania a s nevoľou počúvajú častú odpoveď správneho orgánu o zákonnej lehote tridsiatich dní. V odôvodnených prípadoch zastupujeme klientov aj pri preskúmaní zákonnosti postupu správneho orgánu v konaní pred súdom podaním tzv. kasačnej sťažnosti.

Z hľadiska správneho práva poskytujeme našim klientom právne služby najmä v súvislosti so stavebným konaním, daňovým konaním, colným, katastrálnym konaním a pod. V prípade ak si to situácia vyžiada, konzultujeme postup aj s odborníkmi na danú problematiku.

V oblasti správneho práva zabezpečujeme pre našich klientov najmä:

  • zastupovanie v konaní pred orgánmi verejnej správy
  • pomoc pri vybavovaní potrebných dokumentov
  • vypracovávanie právnych rozborov a stanovísk
  • právne poradenstvo v oblasti správnych predpisov